ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 1, 2020

For in my dreams, you have no end- ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ...

ನಾನು ಮೌನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ,
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮೌನದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಏಕಾಂಗಿತನವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಲಾರರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಆರಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವೆ,
ಈ ದೂರವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯೇ

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮುತ್ತು ನೀಡಲು ಬಯಸುವೆ,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಗಾಳಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯ.

ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಯಾಗಿಸ ಬಯಸುವೆ,
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ....


ಮೂಲ: ರೂಮಿ
ಅನುವಾದ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಪ್ಪಾರ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: